Troen

<<Tilbake..>>

 

SØNDAGSKOMMENTARENE; Les dem her..

 

TRO OG TVIL; Les mer..

Min påstand om at alle tror, holder vann. Ikke fordi det er min påstand, men fordi vi er avhengige av å tro på noe.

 

TRO DET UTROLIGE ; Les mer..

UTROLIG er et uttrykk vi gjerne bruker når øynene registrerer noe vi aldri hadde trodd om vi ikke hadde sett det selv. Men om noe blir for utrolig vil vi også sette spørsmålstegn ved det vi ser. Enten at vi har sett feil, eller at vi er utsatt for en illusjon.

 

 

TROSBEKJENNELSENE; Les mer..

Når vi snakker om trosbekjennelsene, tenker vi på den apostoliske, den nikenske og den athanasianske trosbekjennelsen. Dette er tre trosbekjennelser flere kristne organisasjoner og kirker har som grunnlag i tillegg til bibelen – Guds ord.

 

——————————————————————————————————————————————————

Antagelser eller historiske fakta (2:7)

 

Drivkraften
Hva var det som drev de første disiplene? Leser vi Det nye testamente fremgår det at de var drevet av vissheten om at Jesus var Guds Sønn, at han ved sin død og oppstandelse hadde sonet menneskeslektens synder og åpnet veien til oppstandelse og evig liv for alle som tror på Jesus. Apostelen Paulus sier det på denne måten: «Men hvis Kristus (Jesus) ikke er stått opp (fra de døde), da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. […] Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn» (1 Kor 15:17-20). Paulus bygger sin tro på at Jesus virkelig er stått opp fra de døde, og han er klar over at hvis det ikke har skjedd, så er kristentroen en bløff. Men han er ikke i tvil. Han har møtt den oppstandne og vet at han lever. Derfor er han trygg i sin tro. Tilsvarende vitnesbyrd møter vi hos de andre forfatterne bak Det nye testamente.

Troen
Kristen tro bygger altså på en rekke historiske hendelser i Israel for to tusen år siden og på det vitnesbyrd de første disipler avla om betydningen av disse begivenheter, og som vi har i Det nye testamente. Det betyr at kristen tro ikke bare er subjektive antagelser, men tillit til et bestemt trosinnhold bygget på bestemte hendelser i tid og rom som er overlevert oss helt fra de første disipler.

Troen er altså kunnskap om det som Det nye testamente forteller og derigjennom kjennskap til ham som er den kristne tros innhold nemlig Jesus Kristus. Når en leser Det nye testamente er det tydelig at de som skriver, vil noe med oss som leser: «Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud, om livets ord. […] Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans Sønn Jesus Kristus.»     (1 Joh 1:1-3)

«Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn» (Joh 20:31).

Tillit
Kunnskapen kan føre til kjennskap, og kjennskapen kan skape tillit. Å tro på Jesus er ikke bare å holde for sant at han har levd, at han døde og stod opp igjen. Å tro er å eie tillit til at det han gjorde, har betydning for oss, for meg: At han døde for å sone mine synder slik at jeg kan få Guds tilgivelse. At han stod opp og åpnet veien til det evige liv i samfunn med Gud for alle som setter sin lit til ham.

Altså: Å tro i kristen betydning er å stole på at det Jesus gjorde i sitt liv, sin død og sin oppstandelse har avgjørende betydning for mitt liv og for alle andres liv. Jesus selv sa:»Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg» (Joh 14:6).