Mormonerne

<<Tilbake..>>

 

Jesu Kristi kirke av de siste dagers Hellige

To og to i følge avtjener de sin «vitneplikt» for Mormonkirken verden over, også i Norge. Alltid høflige, alltid vennlige og svært systematisk oppsøker de folk i hjemmene sine. Du har sikkert støtt på dem. Og med sitt pedagogisk godt oppbygde overbevisningsmateriell kan de få mang en norsk til å vakle i sitt kristne ståsted.

 

Historie
Joseph Smith (1805-1844) var amerikaner, tiltrukket av metodismen. Imidlertid påberopte han seg et syn fra Gud selv som nektet han å slutte seg til noe etablert kirkesamfunn.

Den utvalgte
I stedet skulle han være «den utvalgte» til å føre menneskene tilbake til den opprinnelige kristne tro. Etter en tid åpenbarte engelen Moroni seg for Smith og viste han veien til noen plater av gull som inneholdt den sanne troslære.

Spesialbriller
Etter en del viderverdigheter fikk han også noen briller som satte Smith i stand til å oversette innholdet skrevet på gullplatene. Disse ble etter bruk levert tilbake til engelen Moroni.

Mormons bok og indianerne
Mormons bok var resultatet og ble første gang publisert i 1830. Boken er til dels en kopi av den engelske bibelutgaven The Authorised Version av 1611. Til dels en ikke utgitt roman av Salomon Spaulding om amerikas urinnvånere, indianerne, tenkt som den forsvunne 12. stamme i Israel. Også andre kilder, f. eks. fra en metodistisk bekjennelse til Shakespeare er påvist sitert i Mormons bok.

Mormonkirkens oppbygning
«Generalautoritetet» har sin base i Salt Lake City og er det øverste organ i kirken. Bare menn er med. De velger selv nye medlemmer når noen dør. Presidenten (også kalt Profeten) er den aller øverste i hierarkiet.

«Pave»
Denne personen mottar alle nye profetier og fungerer som en slags pave i trosspørsmål. Han har 2 rådgivere. Under dette kommer de 12 apostlers forum. Tradisjonelt blir den eldste av disse ny president.
Lokalt er kirken inndelt i staver, hver på 4000 medlemmer. Hver stav ledes av et presidentskap på 3 menn og 12 yppersteprester. Etter disse følger prester, biskoper, eldste, diakoner, lærere, evangelister og misjonærer.
Det eksisterer to slags prestedømmer: I det aronske prestedømme forventes alle menn over 12 år å høre med. I dette er tre embeder, presten, diakonen og biskopen. I det melkizedekse prestedømme deler man også inn i tre: de eldste, 1/70-del av de eldste med særoppgave å forkynne for ikke-jøder, og yppersteprestene som er Guds representanter på jorden.

Sakramenter
Dåp skjer ved full neddykning. Barn døpes ikke før i 8 års-alderen. Dåp for døde er meget utbredt. Ingen kan som mormonerne fremvise en så omfattende slektsforskning. Om og om igjen kan en mormon la seg døpe for sine avdøde slektninger. Slik tenkes heleslekten døpt på mormonsk vis.
Håndspåleggelse skjer ved at de eldste umiddelbart etter dåpen legger sine hender på den døpte og slik overbringe den Hellige Ånd.
Nattverd skjer ved at brød og saft eller vann sendes rundt i benkene.

Troslære
Ved siden av Elohim, den Himmelske Far, finnes også en Himmelsk Mor. Alt er under konstant utvikling. Slik har Gud også vært under utvikling. Noen mener at Gud har utviklet seg fra den første Adam. Slik kan også mennesket reise seg etter hvert og oppnå guddommelig status. I himmelrommet er mange kloder som det er meningen en mormoner skal overta styringen av – som Gud over ens egen planet.
Treenigheten forkastes, og det oppfordres til å tilbe bare tre av guddommene: Elohim (Gud), Jehova (Jesus) og den Hellige Ånd. Alle er separate guddommer.

Ekteskapet
Det er to slags ekteskap, det vanlige jordiske og det himmelske. I det himmelske vil man fortsette med å produsere barn fordi man har i oppgave å befolke den planet man har fått guddommelig ansvar for.
Det som kan forvirre noe og som er særpreget for mormonismen er at Guds åpenbaring ikke er avsluttet. Nye åpenbaringer kan gi helt ny retning i troslære, levemåte osv. En av disse åpenbaringene viste Joseph Smith at han kunne ta seg en ny kone. Fru Smith var naturlig nok ikke særlig fornøyd og mente nok at «åpenbaringen» lå farlig nær helt andre menneskelig egenskaper. Hun skilte derfor lag med Joseph og formet gammelmormonerne, som ikke hadde flerkoneri i sin lære.

Flerkoneri
Mormonerne ble forfulgt fordi de etter en tid innførte flerkoneri for alle medlemmer. Det varte noen år, så ble det besluttet (ved ny åpenbaring) at dette ikke lenger var gyldig lære. Da skilte de som fortsatt holdt på flerkoneriet lag med mormonkirken som gikk videre uten dette lærepunktet. Også en rekke andre splittelser har fulgt denne sekten i årenes løp.

Skjulte hensikter
Mye mer kan nok sies om mormonerne. De fleste av oss med slektninger, fjernt eller nært, er nok for lengst døpt stedfortredende. Men det er ingen grunn til å la seg besnære av de dyktig oppbygde flannelografseriene de har. Her skjules de kontroversielle ting inntil du har blitt en fortrolig venn med misjonær og sektsamfunn. Da er det også blitt lettere å svelge «kamelene».

Men en ting skal de ha, de har en varme og omsorg for hverandre og nye medlemmer som det er vanskelig å finne maken til i en relativt kjølig norsk statskirkehverdag.

Alf Henry Rasmussen