Verner om livet

<<Tilbake..>>

Organisasjonen Menneskeverd informerer om sitt arbeid.

 

Menneskeverd arbeider for å verne om livet fra befruktningen til en naturlig død. Vi bygger vårt arbeid på det kristne menneskesynet og på Lejeunne-erklæringen (legeerklæring). De sier begge at menneskelivet har verdi fra befruktningen til en naturlig død.

Menneskeverds mål er å øke bevisstheten i Norge om menneskets verdi. Informasjonsarbeid og lobbyvirksomhet er en stor del av vårt arbeid.

Det handler blant annet om å gi jenter et reelt valg om å bære frem barnet sitt.

Tema
Temaene vi arbeider med er abort, bioteknologi og aktiv dødshjelp. Menneskeverd ønsker bedre alternativer til abort. Det handler blant annet om å gi jenter et reelt valg om å bære frem barnet sitt. I dag velger mange abort på grunn av økonomi. Menneskeverd mener vi trenger bedre økonomiske støtteordninger for gravide og småbarnsforeldre.

Bedre informasjon
I tillegg tror vi på informasjon til den abortsøkende. God samtale om hvilke muligheter som finnes, om fosterets utvikling, om ettervirkninger av abort mener vi er viktig.

Tilrettelegging
I møte med et økende antall aborter på grunn av sykdom hos fosteret, tror vi på bedre tilrettelegging for familier med funksjonshemmede barn og de funksjonshemmede selv. Menneskeverd mener samfunnet bør gå i en retning som tilrettelegger, ikke som selekterer.

Aktiv livshjelp
Ved alvorlig sykdom og i livets siste fase ønsker Menneskeverd aktiv livshjelp i stedet for aktiv dødshjelp. Livshjelp betyr en helhetlig omsorgstanke rundt pasient og pårørende for å avhjelpe behov og problemer av fysisk, psykisk, sosial, åndelig og eksistensiell karakter.

Ved alvorlig sykdom og i livets siste fase ønsker Menneskeverd aktiv livshjelp i stedet for aktiv dødshjelp.

Dialog med Storting og regjering
Menneskeverd jobber opp mot Storting og regjering for å påvirke arbeid som berører menneskeverdet. I 2006 og 2007 har vi arbeidet mye med bioteknologiloven. Kontakt med både stortingsrepresentanter, ledere for komiteer på Stortinget, partiledere og i enkelte tilfeller statsråder er en del av vårt daglige arbeid.

Samarbeid med organisasjoner
I tillegg har vi godt samarbeid med andre frivillige organisasjoner som gjør at vi blir enda sterkere i ulike typer saker.

Undervisning og informasjon
Menneskeverd reiser mye. Vi underviser, holder foredrag og temasamlinger rundt i hele Norge. Vi besøker skoler og universiteter, organisasjoner, kirker og menigheter. I tillegg deltar vi på seminarer og konferanser som holdes av ulike arrangører. En viktig målgruppe for Menneskeverd er menighetene i Norge. Derfor har vi utbredt kontakt med ledere både i lokalmenigheter og sentralt i de ulike kirkesamfunnene.

Hjelp fra Menneskeverd
Temaene som Menneskeverd arbeider med kan være vanskelige å ta opp eller belyse i en menighet, men her kan Menneskeverd bidra. Vi kan formidle aktuell og saklig informasjon som utfordrer på en god måte. Menneskeverd har blant annet utarbeidet et eget undervisningsopplegg til bruk i menigheter.

Deltar i debatten
En viktig del av Menneskeverds arbeid er å være sentral i samfunnsdebatten som berører ufødt liv, gradering av liv og livets avslutning. Vi vil stå opp for menneskelivets uendelige verdi og formidle det gjennom media. Vi har kontakt med journalister, vi skriver innlegg og følger debatter. Menneskeverd er og en viktig ressurs og alliansepartner for andre som debatterer på den offentlige arena.

Nesten 10 000 medlemmer
Menneskeverd driftes av medlemskontingenter og gaver. I begynnelsen av 2007 var medlemstallet nesten 10 000. Det er et høyt tall for en organisasjon som bare har fem ansatte. Men Menneskeverd har opplevd en enorm medlemsinteresse og fikk tusen nye medlemmer i 2006.

Medlemsbladet
En av medlemsfordelene er medlemsbladet Vern om Livet. Det er Norges eneste livsvernmagasin med faktaartikler, personlige historier, aktuelle politiske saker og nytt om Menneskeverd. Menneskeverd har kontorer i Oslo sentrum, men lokale lag og grupper i hele Norge.

Mer informasjon finner du på www.menneskeverd.org.

Christina Ek
informasjonsansvarlig i Menneskeverd