Guds vilje er god

<<Tilbake..>>

Hva er best for oss mennesker når det gjelder hvordan vi skal leve? Finnes det leveregler som bør følges for alle, rett og slett fordi de fremmer det gode liv? Eller er det slik at dette er noe den enkelte får finne ut av selv, så lenge en ikke skader andre eller bryter landets lover?

 

I vår tid er det mange som mener at det som oppleves godt for den enkelte, uansett er rett. En slik måte å tenke på forutsetter at en ikke tror på en Gud som har skapt oss og vil noe med vårt liv.

Det beste
Men er Gud til og mente han noe med å skape mennesker i sitt bilde, nemlig til samfunn med seg, er det vel rimelig å tro at han vil noe med det. Og vil han noe med det at han har skapt oss slik vi er, må han fortelle oss hva hans vilje er. Bare da kan vi leve slik som Skaperen ser er det beste for oss. Det betyr at han må gjøre sin vilje kjent for oss, slik at vi forstår den og kan leve etter den. Noe annet ville være meningsløst.

Skapt til glede
Det er nettopp slik Guds vilje beskrives i Bibelen. Gjennom sitt ord forteller han hvordan han vil vi skal leve. Det gjør han ut fra kjærlighet til oss og i omsorg for oss, slik at livet vårt kan bli godt og vi kan leve til glede både for oss selv, for andre mennesker og dermed for Gud. Guds vilje kjenner vi gjennom Guds lov, slik den blant annet er formulert gjennom de ti bud.

Det gode liv
De ti bud er formulert på en måte negativt: Du skal ikke… Det kan få oss til å tro at Gud vil begrense vår livsutfoldelse ved å fortelle oss hva vi ikke skal gjøre. Det er nok en oppfatning mange har når det gjelder en bibelsk måte å leve på. Virkeligheten er en annen. Det ser vi ut fra sammenhengen da budene ble gitt, slik det fortelles i2 Mos 20,1-17. Før Gud presenterer budene, presenterer han seg selv: Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset. Du skal ikke…
Han førte Israelsfolket ut i frihet og ville lede dem til det lovede land. Men for at de skulle beholde friheten og ikke bli bundet i et liv som kunne ødelegge for dem selv og andre, gav han budene. De satte en ramme om deres liv. Det var frigjøreren som gav dem budene og fortalte hvordan han ville de skulle leve. Å følge budene var nødvendig for det gode liv i frihet.

Bruksanvisningen
Det burde ikke være så vanskelig å forstå. Han som skapte oss, vet hvordan vi er og hvordan vi best kan fungere. Det er på samme måte med en som produserer en maskin og som ut fra kjenneskap til maskinen, lager bruksanvisningen. Den som kjøper en slik maskin, kan selvsagt se bort fra bruksanvisningen og bare prøve seg fram. Det er ikke lurt, det forstår alle, selv om noen har lett for å gjøre det på den måten.

Konsekvenser
Gud har gitt oss livet, og fordi han vet hvordan vi er skapt, gir han oss bruksanvisningen på det. Det er budene og det vi ellers finner i Guds ord av gode leveregler. Det er mange som ser bort fra Guds bruksanvisning og lever som om Gud verken har skapt dem eller har noen mening om hva som er best for oss. Det er mange som har betalt dyrt for det. Det er å se bort fra de livslover Gud har bestemt for oss. Det må føre galt av sted, både for en selv, andre mennesker og samfunnet en er en del av.

Fisken i vannet
Rammer om livet vet vi er viktig. Vi ser det i barneoppdragelse, ikke minst i den tiden personligheten blir formet. Gode rammer for livet gir trygghet, for en vet noe om hva som er rett og galt, og dermed hva som er til gagn og til ulykke. Det er på en måte å være i det element som er skapt til å leve i. Et bilde på dette kan være fisken som er skapt til å leve i vannet. En kan selvsagt fri fisken fra vannet og de begrensingene det gir. Men det gir ikke fisken frihet. Det fører til død. Fisken er skapt til at vannet skal være det element som gjør det mulig å leve.

Skapt til det
Vi er skapt til å leve etter Guds vilje. I den grad vi kan innrette vårt liv etter Guds bud, vil livet berikes. Det er også tilfelle om vi av og til kan føle at det ville være best for oss å kvitte oss med de rammene Gud har gitt. Kortsiktig kan det av og til oppleves som det å bryte med Guds vilje, gir frihet og det gode liv. Men sett i ett lengre perspektiv er det i leve etter Guds vilje, best for alle som vårt liv angår. Dette gjelder både i familie og samliv, i økonomiske forhold og forvaltning av den jorden vi lever på.

Utfordringen
Utfordringen for den enkelte av oss blir så å se vårt liv i forhold til de rammer Skaperen har gitt oss ut fra hans ønske om at vi skal leve det gode liv.

Anfin Skaaheim