Hjelpesentralen

Vi hjelper deg;


Førstehjelp

Noen ganger kan livet bli ganske trøblete og vanskelig å mestre. Vi vegrer oss mot å søke hjelp hos andre. Kanskje det er lettere her på nettet?

Her er noen spørsmål som ofte blir stilt og som vi forsøker å svare kort på.
Du kan også stille spørsmål til svarpaneletkontakte veilederne og få personlig veiledning pr. mail, eller sende inn ditt bønnebehov.

Hvordan skal jeg bli en kristen?
Du blir ved å høre hva Gud har å si deg i sitt ord og tar imot det. Det er her kristendommen er totalt forskjellig fra alle andre religioner. De taler om alt du må gjøre for å nå frelsen. Guds ord sier at ingen kan gjøre noe som er godt nok i øyne. Derfor fant Gud en annen vei til frelse ved å sende sin egen sønn for å dø for våre synder. For å bli en kristen må du innse at du er en synder for Gud og være villig til å ta imot tilgivelse for syndene dine. Se også Veien til livet.

Hva vil det si å tro på Jesus?
Når du tar din tilflukt til Jesus tror du på ham. Det vil si at du gjennom evangeliet innser at det er bare Jesus som kan tilgi deg din synd. Du setter all din lit til Jesus og bekjenner at han er ditt eneste håp som kan redde deg fra døden.

Herre du kjenner hjertet mitt og livet mitt.
Du ser at jeg har gått egne veier og ikke fulgt din vilje.
Herre, tilgi meg min synd og mine feiltrinn!
Vær meg nådig, Gud!
Fra nå av er det bare du som skal være Herre i livet mitt.
Du regjerer over alt og er den eneste veien til det evige liv.
Jeg tar min tilflukt til deg, Fader, Sønn og Den Hellige Ånd.

Løfte om evig liv for den som tror på Jesus
Bibelen taler klart flere ganger om at det finnes et evig liv for den som tror. Slik Jesus en gang oppsto fra de døde, skal alle som tror, en gang oppstå (1 Kor 15,20-33). Bibelen taler klart flere ganger om en smal og en bred vei, der den smale fører til et evig liv og den brede til fortapelsen. Joh 3,16 er kanskje det mest kjente bibelverset som taler om det evige liv: «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin enbårne sønn for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Hva skal jeg gjøre med skyldfølelsen?
Hvis det er ting du ikke får fred fra, bør du oppsøke en sjelesørger med erfaring og som du har tiltro til. Snakk ut om saken. En sjelesørger har taushetsplikt. Hør på de råd som blir gitt deg!

Hvordan kan jeg bli kvitt synd som plager meg?
Guds ord sier at Guds Sønns blod renser oss fra all synd (1 Joh 1,7). Da er all synd regnet med! Bibelen forteller om Paulus som selv sa at han var den største av alle syndere, men som likevel fikk nåde og tilgivelse. Når Satan minner deg om din synd, skal ikke nekte at du har syndet. Der skal du gi Satan rett. Du skal derimot ta ham med til korset og si at der la Gud mine synder på Jesus. Der ble gjelden betalt, og jeg skal ikke gå fortapt. I møte med Gud får jeg være et barn av bare nåde.

Jeg har bedt og bedt uten å få svar. Er jeg da fortapt?
Bønn er en underlig ting, og en handling mange mennesker gjør selv om de ikke bekjenner seg som kristne. Mange sier en bønn som et nødrop til Herren, mens andre takker og velsigner med bønn. Mange som har vært kristne i utallige år har mange ganger blitt sure på Gud fordi de ikke tror han svarer deres bønner. De fleste har likevel i ettertid forstått hvorfor ikke fikk et ja på bønnen. Gud svarer oss ikke alltid like konkret. Noen forventer å få bokstaver av lys på veggen eller en klar stemme i hodet som svarer. Jeg tror svaret på en bønn kan være både ja, nei eller vent. Jeg tror Gud ønsker bare det beste for oss, men noen ganger må man gå gjennom mye smerte og venting før vi forstår hva som er det beste for oss. Job i Bibelen er et godt eksempel på dette. Gud tok ifra han så å si alt han eide og hadde selv om han var en sann kristen. Han måtte ydmyke seg helt, og innse at de jordiske eiendelene i bunn og grunn ikke betydde noe, og at det som var av noen verdi kom fra Gud. Les Jobs bok.

Hvis du ber om å vinne i lotto eller få en bestemt jobb, er det ikke sikkert at Gud mener det er det beste for deg om det skjer. Om du ber om at en nær slektning som er alvorlig syk, skal bli frisk igjen, men ikke blir det, kan du føle deg snytt av Gud og ikke se meninga i det som skjedde. Likevel finnes det mange eksempler på positive ringvirkninger i etterkant av familietragedier, selv om man ikke fikk innfridd bønnen. Vi må huske at Gud har en plan og tanke som langt overgår vår forstand.

Du er ikke fortapt selv om du ikke opplever å få bønnesvar. Dette er noe alle vil oppleve, og den eneste som kjenner det beste svaret på våre bønner, er Gud.

Hva skal jeg gjøre med synder jeg sliter med?
1 Joh 1,9: «Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» Her står det svart på hvitt i Bibelen. Bekjenn syndene du sliter med, for Herren. Da vil han være deg nådig og si at dine synder er tilgitt. Uansett hvor mye galt du har gjort og hvor langt unna Guds vilje du har levd med livet ditt, er det nok å si: «Herre, du ser mitt liv og mine feil, tilgi meg min synd og vær meg nådig!» Herren hører deg og glemmer all din synd. Du får starte på nytt med blanke ark og nye muligheter!

Skrifte hos en annen kristen?
Gud snakker om å bekjenne syndene for hverandre for at de kan bli legt. Det er dette som kalles privat skriftemål. Dette kan være til god hjelp, men det er viktig å huske på at det er bare Gud som gjennom evangeliet kan trøste deg og tilsi deg at dine synder er deg forlatt.

Hvordan kan jeg vite at jeg er frelst?
1 Joh 5,13: «Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.» Vi skal vite at det Jesus gjorde for oss, er nok til å redde oss fra fortapelsen. Frelsesvisshet er hjertets tillit til at Jesus er nok. Jeg skal slippe å legge noe til. Du vil møte tvil når du ser på deg selv og at du ikke strekker til, men da må du tilbake til Guds ord for å fornye vissheten og finne fred og hvile. Tvilen kan ofte gå hånd i hånd med troen.

Hva er den viktigste forskjellen på en kristen og en ikke-kristen?
En kristen ser på seg selv at han ikke strekker til og trenger derfor hjelp fra en som er større enn han selv. Han ydmyker seg og innrømmer at han ikke får til å leve så godt som han ønsker. Kristne tror at det er bare gjennom Jesus man kan nå himmelen og det evige liv. Vil vi dit må vi følge veien som går dit. Jesus sa: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» (Joh 14,6) En ikke-kristen tror ikke på Jesus som veien til livet.

Bekjennelsen av hvem vi er i møte med den levende Gud
Gud er hellig. Det betyr at han er uten synd og feil. Han er idealet på hvordan vi skal være og leve. Sammenliknet med Gud ser vi vår nød og svakhet, og hvordan vi ikke strekker til. Det er virkelig da vi erkjenner at vi trenger Jesus. Syndserkjennelsen og forakt for egen livsførsel blir grenseløs i møte med den levende, hellige Gud.

Hvordan kan det finnes en Gud som er god og kjærlig når det er så mye krig og urettferdighet i verden?
Dette er et stort spørsmål som er vanskelig å besvare fullt ut, men en del av spørsmålet kan likevel besvares. Paulus skriver det slik: «Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.» (Rom 7,19) Det er altså det onde, syndens natur, som bor i meg. Guds ord sier at det var Satan som førte synden inn i verden. Han står bak det onde med sin demoniske makt. Følgen er strid mellom brødre og konflikt mellom personer og nasjoner, uvilje til å dele med sin fattige bror og all urettferdighet i verden. Syndens tyngdelov – som Guds ord kaller syndens og dødens lov – fører til at synd straffes med synd. Dette gjelder både enkeltpersoner og nasjoner. Legg merke til at de fleste mennesker er redd syndens følger. Alle prøver å skjule sin synd eller dekke over den med nye synder. På den måten blir syndens og Satans makt sterkere og sterkere i verden.

Men hvis Gud er allmektig, kunne han vel fjerne synden. Hvorfor tar ikke Gud oppgjøret med det onde? Guds ord sier at den dagen skal komme. Da setter Gud endelig sluttstrek for den ondes makt. Da skal han skape en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor. Når Gud venter med det endelige oppgjøret er det for å frelse noen. Han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse og frelse.

Til slutt må det sies at Gud er så stor at jeg som et menneske bare forstår en liten brøkdel av hans tanker.

Er det ikke nok å gjøre så godt en kan?
Det er flott at du lever som en god samfunnsborger, det er bra både for deg selv og din neste. Men Gud krever ikke bare din ytre gjerning, han krever hjertet. Han krever at gjerningene skal springe fram fra en fullkommen kjærlighet til ham og til våre medmennesker. Gud bud sier både: du skal og: du skal ikke. Det er ikke nok å la være å stjele. For å oppfylle Guds bud må du hjelpe din neste til å ta vare på det han eier og det han har fått fordi du elsker Gud over alle ting. Vi vil alle feile på disse punktene, men da er Gud nådig og tilgir den angrendes synder.

Jeg føler ingen ting, kan jeg da være en troende kristen?
Å være en troende handler ikke om følelser. Det handler om å tro at Jesus døde for deg på korset, og bekjenne med sin munn at Jesus er Herre. Etterhvert som troen din modnes, og du merker hvor avhengig du er av Jesus, kan du også «føle» at du møter Jesus gjennom f.eks. lovsang, men slike «åndelige opplevelser» får mennesker på forskjellige måter. Gjennom bønn, bibellesning, nattverd og kristne felleskap søker kristne felleskap med Jesus.

Det er viktig å understreke at troen ikke bygger på følelser. Det kan sammenliknes med mannen som bygde huset sitt på sand, når stormen kom blåste det ned. Følelser er forbigående, et fundament må legges for at huset skal stå på fast grunn. Fundamentet i kristentroen er Guds ord, Bibelen.

Tekst: Trygve Waldeland
Illustrasjon: Marianne Bø og Thomas Krog