Jesus – Frelseren

Hør og les om Jesus - Hva sa han? - Hva gjorde han? - Hva vil han? - Når kommer han?

Jesus

Hvem er Jesus? Det vi vet om Jesus fra Nasaret fra hans egen tid, har vi stort sett bare fra de fire evangeliene i Bibelen. Skal vi mene noe om hvem han var og hva han gjorde, må vi si ja eller nei til det som fortelles der.

Av Anfin Skaaheim

Det vi vet om Jesus fra Nasaret fra hans egen tid, har vi stort sett bare fra de fire evangeliene i Bibelen. Skal vi mene noe om hvem han var og hva han gjorde, må vi si ja eller nei til det som fortelles der. Forfatterne til evangeliene var overbevist om at det de fortalte, var historisk sant. Lukas begynte sin fortelling om Jesus med å understreke at han hadde dette fra øyenvitner, og at han har undersøkt nøye alt som har hendt for å vise hvor pålitelig det er.

Det er to ting som særlig preger det de forteller. For det første er Jesus et menneske helt og fullt, slik som oss. Han kunne bli trøtt og sulten, han følte kjærlighet, glede, sinne og sorg. Samtidig forteller de som en som er fullkommen som menneske og uten synd. Han gjorde hele tiden det som var rett og godt etter Guds vilje, og han viste en myndighet, innsikt og kjærlighet som ingen andre hadde.

Evangelistene forteller at det Jesus sa om seg selv, går langt ut over det de forventet.Han inviterte mennesker til seg personlig og til å følge seg. Han kunne gi dem det de åndelig sett trengte, og han kunne vise den eneste veien til samfunn med Gud. Han omtalte seg selv som verdens lys og lovte at de som fulgte ham, aldri mer skulle gå i mørke. De forteller at Jesus kalte seg selv livets brød som kunne gi næring til evig liv og at han er den gode hyrde som kan lede oss trygt gjennom livet og inn i den himmelske herlighet. Ennå mer oppsiktsvekkende er det evangeliene forteller om Jesu beskrivelse av seg selv. Det vakte stor oppsikt da Jesus fortalte at han han kunne tilgi synd, for det var noe bare Gud kunne gjøre etter jødisk tro. Ikke mindre oppsikt vakte det da han fortalte at det var han som skulle dømme verden, for dermed hadde han alt sagt at han var guddommelig og dermed Gud selv som har kommet til syne som et menneske. Ja, han bekreftet faktisk dette ved å si at den som har sett ham, har sett vår himmelske Far!

Hva kan bekrefte at Jesus hadde rett i det han sa om seg selv? Han forkynte med en myndighet og innsikt som de ikke hadde møtt hos noen andre. Han viste en makt som ingen andre hadde. Den viste han ved å gjøre oppsiktsvekkende under. Jesus helbredet syke, viste makt over naturkreftene ved å stille stormen (Matt 8:23-27), ja, han vakte til og med opp døde. Han velsignet noen brød og fisker slik at det ble nok til over 5000 mennesker (Matt 14:13-21; Mark 6:30-44; Luk 9:10-17; Joh 6:1-15), og han drev ut onde ånder fra mennesker bare ved noen ord.Spørsmålet om Jesus var guddommelig ble til stadighet reist gjennom hele tiden Jesus virket. Det kommer frem gjennom omtalen av han som Guds Sønn. Først ble det brukt ved hans dåp da de hørte en røst fra himmelen omtale han som det. Siden fortelles det at en ond ånd kalte han Guds Sønn. I åndeverden kjenner de hverandre. Etter hvert ble dette det store temaet ut fra det Jesus sa og gjorde. Og i rettsaken mot han ble dette det avgjørende spørsmålet: Er du Messias, Guds Sønn? (Matt 26:63) Da Jesus bekreftet det, rev øverstepresten kappen sin i stykker i affekt, for dette ble sett på som det største blasfemi (Matt 26:65). Men spørsmålet levde videre, og da Jesus utåndet på korset, utbrøt en romersk offiser ut: Sannelig, denne mannen var Guds Sønn! (Matt 27:54)Det er interessant å se at når forfatterne av evangeliene forteller om Jesu under, er de opptatt med at dette ikke bare er tilfeldige mirakler. De kaller disse under for tegn. Det betyr at de skulle vise hvem Jesus er og hvorfor han kom. Ved å helbrede og vise guddommelig makt, ville han vise at han er den Messias som var lovet og som skulle opprette Guds rike, et rike som i all evighet aldri skal overvinnes og forsvinne. Ved å helbrede skulle han vise at han kom med den kraft som skulle skape noe helt nytt, og gi håp og nytt liv til oss mennesker.Hvem Jesus er ble spesielt demonstrert gjennom det som skjedd ved hans død og oppstandelse. Det evangelistene forteller om dette, er det store klimaks for dem alle. Alt sikter frem mot det som skjedde da Jesus døde på korset som en forbryter, og det om skjedde etter tre dager. Da var graven var tom, og Jesus viste seg for mange som seierherre over døden. Det fortelles at han frivillig gikk i døden, og at han klart på forhånd hadde fortalt at dette gjorde han i vårt sted, for at vi skulle frelses fra Guds dom over vår synd. Videre fortelles det at Jesus stod opp igjen for at vi i tro på ham skal ha evig liv.Derfor var Jesu siste ord på korset: Det er fullbrakt! (Joh 19:30) Derfor møtte Jesus disiplene etter oppstandelsen med ordene: Jeg har fått all makt i himmel og på jord! (Matt 28:18) Med dette sendte han sine disipler ut med for å forkynne budskapet om seg, for å gjøre alle folkeslag til hans etterfølgere, ved at de ved dåp og tro skulle tilhøre han i tid og evighet.